Pædagogisk læreplan

Styrkede læreplan juli 2021

Læreplanstema Fugle, Egen

Læreplanstema Træer, Bøgen

 

Tilsyn

Kommunalbestyrelsen er jf. Dagtilbudsloven §5 forpligtet til at føre tilsyn i kommunens dagtilbud.

I Glostrup kommune føres der et planlagt pædagogisk tilsyn i dagtilbuddene hvert andet år. Tilsynet består af observationer i det enkelte dagtilbud, hvor der er fokus på relationen mellem børn og voksne og på børnenes læringsmiljø. Der samles efterfølgende op på observationerne med personalet på de enkelte børnegrupper samt ved en tilsynsdialog, hvor der ud over ledelsen deltager medarbejderrepræsentanter samt evt. forældrerepræsentant fra bestyrelsen. Forud for tilsynsdialogen har ledelsen besvaret en række spørgsmål omkring både drift og pædagogik, som også indgår i drøftelserne ved tilsynsdialogen. Når tilsynet er afsluttet, bliver konklusionen fra tilsynet offentligt tilgængeligt på den enkelte institutions hjemmeside.

Konklusion fra tilsyn i Skovager 2019

Ud over det lovpligtige tilsyn føres der kontinuerligt tilsyn med dagtilbuddene, det er fx via forældrehenvendelser, hvor konsulent eller funktionsleder fra Center for Børn, Unge og Familier (CBUF) følger op og går i dialog med ledelsen i dagtilbuddet, via dagtilbuddets deltagelse i projekter, via dagtilbuddets samarbejde med logopæder, psykologer, pædagogiske vejledere mv. Opstår der opmærksomhedspunkter, der kræver en større opmærksomhed fra CBUF, iværksættes et uanmeldt tilsyn.