Institutionens geografiske placering, børnetal, omgivelser og fysiske rammer

Skovager er en kommunal integreret institution med to huse.

Vuggestuen ligger midt i socialbebyggelse på Stenager 191 med 34 vuggestuebørn mellem 0-2,10 år.

Skovbørnehaven ligger i skovbrynet til Vestskoven, Skovsletten 2, med op til 58 børnehavebørn.

Fakta om institutionen

I maj 2018 blev Skovager til en friluftscertificeret naturinstitution. Certificeringen indebar at hele personalegruppen gennemgik et undervisningsforløb med udgangspunkt i motorik, natur og udeliv.

Dagtilbudsloven beskriver formålet med dagtilbud i lovens § 1 og § 7. Loven uddyber bl.a. formålet og indholdet i den pædagogiske læreplan, sprogvurderinger og børnemiljøvurderinger.

Derudover er vi underlagt det kommunale styre. Her har vi i Glostrup Kommune den overordnede Børnepolitik, 0 – 6 års strategien på dagtilbudsområdet, Børne- og ungesynet samt kerneopgaverne Mestring og Udfoldelse, der stammer fra direktionens ambition. Derudover arbejder vi med læreplaner som er besluttet fra ministeriel side.  

Skovager er ikke tilknyttet nogen former for interesseorganisationer.


Institutionens historie

Skovager opstod i 2009 da den daværende integreret institution Stenager, med både vuggestue og børnehave blev lagt sammen med den daværende Skovbørnehave. På den måde blev vi til en institution med to huse som henholdsvis er vuggestue og børnehave.

 

Læs venligst vores velkomstfolder

 

Pædagogiske værdier 

 

Naturen som omdrejningspunkt 

I Skovager er naturen rammen om vores hverdag. I børnehaven er uderummet det primære rum for vores liv. En væsentlig del af Skovagers pædagogik har afsæt i projekter, der omhandler naturen. Børnenes kendskab til naturen, samt det miljø der omgiver os, har høj prioritet for os.

Vi tager udgangspunkt i naturen, i de skiftende årstider og bruger alt, hvad den giver af oplevelser, glæder og udfordringer.

Når vi færdes i naturen, bruger vi alle vores sanser. Vi kommer bedre i kontakt med vores følelser og kroppen, og vi mærker bedre os selv.

Det er en æstetisk oplevelse at færdes i naturen, æstetik betyder sansende. Da erkendelse sker gennem en sansemæssig oplevelse, er naturen et berigende lege- og læringsrum, for vores pædagogik.

Naturen er fremragende til, at lære os at tage hensyn til hinanden. Naturen behandler os alle ens, hvilket betyder, at ligegyldigt hvilke vilkår vi har som mennesker, så stiller naturen de samme krav til os.

Vi ser tiden i skoven som vigtig for børnenes evner til at mestre deres liv og deres muligheder for udfoldelse senere i livet.

Skovager er en ”Grøn Spirer institution”, hvilket betyder at vi siden 2016 har haft retten til, at hejse det grønne flag, som viser at:

”I denne institution bringes børnene ud i naturen, og naturen ind i børnehaven!”

(Projekt Grønne Spirer hører under Friluftsrådet, som også evaluerer den enkelte institution, samt uddeler det grønne flag, som bevis på projektets gennemførelse. Flaget gives for et år ad gangen på baggrund af 12 ugers dokumenteret og godkendt forløb).

 

 

Udvikling og læring 

I Skovager arbejder vi med udvikling, gennem at støtte barnet i at være i sin nærmeste udviklingszone; lige der på kanten af egen formåen, hvor succesoplevelser og mestring af nye færdigheder ligger indenfor rækkevidde. De nærværende voksne skaber rammen – og går forrest, ved siden af eller bagved barnet alt efter behov – mens børnene med nysgerrighed udforsker, afprøver og udvikler sig.

Legen, som udviklings- og læringsredskab:

Skovager vægter børnenes leg, som et uovertruffet redskab i socialiseringen af børn.

Legen er et af de vigtigste elementer i barnets udvikling. Når man leger, kræver det fantasi og nysgerrighed, og det kan føre til sociale fællesskaber. Leg skaber viden og læring om en selv og ens relationer. Hvem er jeg og hvem er de andre børn, og hvem er jeg i forhold til de andre børn?   

Gennem legen opstår der rummelighed, tolerance, fællesskaber og venskaber, som til sidst fører til trivsel, inklusion, læring, dannelse og udvikling. Vi arbejder bevidst med legen som pædagogisk udviklingsredskab. I legen er alt muligt. Legen, kan inkludere det spontane, såvel som det planlagte, det styrede, såvel som det eksperimenterende. Legen kan planlægges af den voksne, eller på eget initiativ udfoldes af børnene.

Leg giver glæde, og trivsel & glæde giver den enkelte overskud og ressourcer, som på sigt skaber bedre mulighed for udvikling og læring.

 

Fællesskaber 

 

I Skovager arbejder vi med fællesskaber. Barnet skal hver dag opleve sig inkluderet i et for barnet betydningsfuldt fællesskab. Fællesskaberne skal rumme forskelligheden og se forskellige ud med afsæt i at dække det enkelte barns behov og udvikling. Hvert enkelt barn hører til, og vi hører sammen.

I fællesskabernes lege og aktiviteter kan børnene finde opbakning, støtte og inspiration, og nye venskaber. Barnets ressourcer bliver synlige for andre i fællesskabet. I fællesskabernes anerkendende og dynamiske struktur, kan vi sammen skabe både trivsel, nysgerrighed og udvikling.

 

Professionskompetenceudvikling

 

Vi arbejder med rollemodelprincippet. Medarbejderne skal være gode rollemodeller. Dette fordrer, at medarbejderen er i stand til, at reflektere over egne tanker, handlinger, normer og synsninger. Vi har fokus på den upåagtede faglighed, og anvender dette fokus som afsæt til bevidste pædagogiske handlinger.

Vi arbejder målrettet med medarbejdernes viden og kompetenceudvikling. Vi arbejder med den indbyrdes åbenhed, og den enkeltes engagement og motivation, vores indlevelse i familierne og kollegaer, samt forståelse for organisationens givne vilkår. Dette kombineres med en skærpet bevidsthed om medarbejderens egne grænser, perspektiver og kompetencer.

Vi forholder os nysgerrigt til andres tanker, intentioner og handlinger. Vi anvender metoder som videndeling, spejling, refleksive interviews, kompetenceudvikling, samt bevidst kvalitetssikring af de pædagogiske aktiviteter og mål.

Forældresamarbejdet

 

Vi vægter den daglige kontakt med forældrene højt. Samarbejdet er baseret på åbenhed, ærlighed og tryghed. Forældrene skal mødes, med udgangspunkt i de ønsker samt behov den enkelte forælder/familie besidder.

Vi møder forældrene med ligeværd og nysgerrighed omkring samarbejdet om deres barn.

Vi er glade for at må tage del i børnenes udvikling og liv. Kontakten, dialogen og ikke mindst tilliden fra forældrene er grundlaget for at alle trives og får et optimalt udbytte af at gå i Skovager.

 

 

 

Tilsyn

I forbindelse med den verserende debat om offentliggørelse af tilsynsrapporter i dagtilbud har vi i Glostrup Kommune valgt at offentliggøre resultatet af de gennemførte tilsyn.

Kommunalbestyrelsen er jf. Dagtilbudsloven §5 forpligtet til at føre tilsyn i kommunens dagtilbud. I Glostrup kommune føres der et planlagt pædagogisk tilsyn i dagtilbuddene hvert andet år. Ud over det lovpligtige tilsyn føres der kontinuerligt tilsyn med dagtilbuddene, det er fx via forældrehenvendelser, hvor konsulent eller funktionsleder fra Center for Børn, Unge og Familier (CBUF) følger op og går i dialog med ledelsen i dagtilbuddet, via dagtilbuddets deltagelse i projekter, via dagtilbuddets samarbejde med logopæder, psykologer, pædagogiske vejledere mv. Opstår der opmærksomhedspunkter, der kræver en større opmærksomhed fra CBUF, iværksættes et uanmeldt tilsyn.

Tilsynsrapporten fra Lege- og læringsmiljøvurderingen, der findes her på siden, er en del af det tidligere tilsynskoncept, der var gældende indtil 31.12.2018. Som en del af konceptet har CBUF drøftet resultatet af undersøgelsen med ledelsen af dagtilbuddet og medarbejderrepræsentanter, hvor der bl.a. er lavet aftale om fremadrettede udviklingstiltag ved behov.

Fra januar 2019 bliver tilsynene udført efter et nyt koncept, der består af observationer i det enkelte dagtilbud, hvor der er fokus på relationen mellem børn og voksne og på børnenes læringsmiljø. Der samles efterfølgende op på observationerne med personalet på de enkelte børnegrupper samt ved en tilsynsdialog, hvor der ud over ledelsen deltager medarbejderrepræsentanter samt evt. forældrerepræsentant fra bestyrelsen. Forud for tilsynsdialogen har ledelsen besvaret en række spørgsmål omkring både drift og pædagogik, som også indgår i drøftelserne ved tilsynsdialogen. Når tilsynet er afsluttet, bliver konklusionen fra tilsynet offentligt tilgængeligt på den enkelte institutions hjemmeside.